Regulamin

Otwarty konkurs na najlepsze film

V Festiwal Filmów Nowomedialnych Cinerama Fest 2021

(„Konkurs”)

 

1

Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu są:

Studenci Wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej oraz Produkcji form audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego;

Uniwersytet Gdański – Zakład Filmu i Mediów;

Magazyn Filmowy „Cinerama”;

Koło naukowe Neptun TV Uniwersytetu Gdańskiego;

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Filmoznawstwa „cineDot”;

nazywani dalej Organizatorami

2. Siedziba Organizatorów:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, p. 4.50

Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

      3. Patronat Honorowy:

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Piotr Stepnowski

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatorów oraz na oficjalnej stronie internetowej konkursu: cineramafest.ug.edu.pl

2

Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest:

a) propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, kultury filmowej i aktywnej działalności w tym polu, jako twórczej formy wyrazu i komunikacji międzyludzkiej,

b) skłanianie uczestników wydarzenia do refleksji nad wpływem technologii i nowych mediów na rozwój cywilizacji i człowieka,

c) zachęcanie do dyskusji o aktualnej kondycji i przyszłości sztuki, przede wszystkim filmowej, a także rozważenie nowych możliwości technicznych i poszukiwanie oryginalnych środków wyrazu,

d) propagowanie wszechstronnego rozwoju, tworzenie przestrzeni na dialog pomiędzy studentami a wykładowcami, a także atmosfery wzajemnego zrozumienia i chęci wspólnej intelektualno-twórczej zabawy,

e) stwarzanie młodym twórcom możliwości zaistnienia w świecie artystycznym, a także umożliwianie im nawiązania przyszłej profesjonalnej współpracy,

f) promocja polskich studiów filmowych, w szczególności kierunków Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Produkcja form audiowizualnych oraz całego Uniwersytetu Gdańskiego

g) promocja regionu (poprzez promowanie lokalnych talentów).

3

Uczestnicy/Uczestniczki

 1. Konkurs nowomedialny ma formę otwartą i skierowany jest do polskich twórców niezależnych i amatorów bez ograniczeń wiekowych.

4

Warunki ogólne

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników/Uczestniczki na przetwarzanie przez Organizatorów wspierającego ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza jednocześnie, że Zgłaszający/Zgłaszająca pracę akceptuje warunki wyrażone w niniejszym Regulaminie oraz oświadcza, iż jest on właścicielem praw autorskich do zgłoszonego do Konkursu filmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr. 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz, że nie narusza on praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.
 3. Uczestnik/Uczestniczka jest odpowiedzialny/odpowiedzialna względem Organizatora za wszelkie wady prawne filmu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Organizatorów lub zasądzenia od Organizatora roszczeń – do zwrotu na wezwanie Organizatora w całości pokrytych roszczeń oraz związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie Organizatora lub właściwego organu, do każdego postępowania toczącego się z udziałem Organizatorów, a będącego konsekwencją korzystania przez nich z filmów.

5

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Film powinien odnosić się w swej tematyce/treści do problemów związanych ze współczesną kulturą audiowizualną (mediów, technologii, ich społecznych konsekwencji).

2. Wymagania techniczne

a) dla prac audiowizualnych: kodek: h.264, kontener: mp4, rozdzielczość: 1920×1080, czas trwania od 1 do 30 minut, jeśli prędkość odtwarzania będzie przekraczała 25 klatki na sekundę, zostanie ona zmniejszona do tej wartości (ograniczenie projektora kinowego),

b) pracę można przesyłać w formie linku do Google Drive, Vimeo, lub innej platformy umożliwiającej jego pobranie.

3. Pracę należy przesłać w formie kopii cyfrowej pomiędzy datą ogłoszenia przyjmowania zgłoszeń a terminem ostatecznym, podanymi na stronie internetowej cineramafest.ug.edu.pl, na adres e-mail ffn@cinedot.pl.

4. Dany film można zgłosić tylko raz – nie dopuszczamy możliwości wysyłania kilku wersji tego samego filmu. Film może mieć kilku współautorów, jednak musi mieć jednego autora głównego (ograniczenie puli nagród).

5. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy filmy.

6. Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom/Uczestniczkom żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza zgodę na publiczne wyświetlenie pracy podczas gali rozdania nagród.

7. Do każdej pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), który można pobrać na stronie cineramafest.ug.edu.pl/rules/

8. Film nie może być wcześniej wyświetlany podczas innych konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Filmoznawstwa „cineDot” (poprzednie edycje Refleks;ja i Festiwalu Filmów Nowomedialnych).

9. Poprzez przesłanie zgłoszenia, Uczestnik/Uczestniczka potwierdza, że zapoznał się/zapoznała się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

10. Prace nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków mogą nie zostać dopuszczone do udziału w Konkursie. Oprócz tego, w przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy mają prawo do przeprowadzenia selekcji.

11. Każda nadesłana praca, która nie zakwalifikuje się do Konkursu może zostać wyświetlona na festiwalu w trakcie pokazu pozakonkursowego.

12. Wszelkie zmiany w regulaminie oraz organizacji konkursu będą umieszczone na stronie cineramafest.ug.edu.pl.

6

Finał Konkursu oraz nagrody

 1. Termin nadsyłania prac: 12.09.2021 r. do godz. 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na gali rozdania nagród, która odbędzie się drugiego dnia Festiwalu, 05 października 2021 roku. Oceniać je będzie jury, złożone z wykładowców/wykładowczyń UG i wykładowców/wykładowczyń ASP w Gdańsku, prowadzących zajęcia na kierunkach medialnych, których nazwiska zostaną podane przez organizatorów na stronie cineramafest.ug.edu.pl do dnia gali.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieujawniania dokładnej ilości ani postaci nagród przed dniem ich rozdania.
 4. Nieobecni na gali, zostaną powiadomieni o ewentualnym zwycięstwie drogą mailową – nagrody będą wówczas do odbioru osobistego w siedzibie organizatorów lub na prośbę zwycięzcy zostaną wysłane pocztą na wskazany przez niego adres.
 5. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w przypadku dochodu z tytułu wygranej w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, w których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych, organizator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.

7

Prawa autorskie

1. Informacje o najciekawszych filmach mogą zostać opublikowane na portalach internetowych, w tym cineramafest.ug.edu.pl oraz w mediach informujących o Konkursie, a także w specjalnych informatorach poświęconych Konkursowi.

2. Uczestnik/Uczestniczka udziela Organizatorowi nieodpłatnie bezterminowej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo do wykorzystania filmu w całości i we fragmentach do celów niekomercyjnych w szczególności promocyjnych i dokumentacyjnych Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,

b) wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,

c) wprowadzenie do obrotu w niekomercyjnych celach promocyjnych Organizatora, oraz Festiwalu,

d) publiczne odtwarzanie i wyświetlanie,

e) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,

f) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. e, w tym Internecie,

g) wykorzystanie fragmentów ( w tym stopklatek) w celu promocji filmów, Organizatora oraz Festiwalu.

3. Korzystanie z filmów na wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w sposób nie naruszający autorskich praw osobistych Uczestników/Uczestniczki w szczególności prawa do oznaczenia filmów nazwiskami Uczestników/Uczestniczek w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 dotyczą każdego z  nadesłanych filmów, poza filmami zdyskwalifikowanymi.

5. Autorowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego pracy przez organizatorów, w w/w celach, na co każdy uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do konkursu.

8

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności, w tym także do odwołania Konkursu.
 2. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje w sposób określony w § 5 ust. 12. W przypadku dokonania zmian po upływie terminu, o którym mowa w § 5 i § 6, osoby, które zgłosiły prace do Konkursu, będą zobowiązane do nadesłania nowego oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami zmienionego Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało dyskwalifikacją zgłoszonej pracy.
 3. Uczestnicy/Uczestniczki, którzy/które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym Regulaminem lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatorów.
 4. We wszystkich sprawach spornych odnoszących się do niniejszego Regulaminu lub Konkursu głos decydujący należy do Organizatora.
 5. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom żadnych kosztów związanych z udziałem w konkursie. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publiczne wyświetlenie pracy podczas gali rozdania nagród.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia prac konkursowych w Internecie w przypadku zmiany formy festiwalu na wydarzenie online.

9

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy uprawnieni są do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W razie okoliczności niezależnych, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania, lub zmiany formy przeprowadzenia konkursu na wydarzenie online.
 3. Organizatorzy mogą w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 5. Uczestnik/Uczestniczka Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów na potrzeby konkursu. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 6. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do przekazywania organizatorom wszelkich niezbędnych informacji – np. odpowiedzi na pytania potrzebne do zapowiedzi jego pracy podczas gali, które otrzyma drogą mailową po przesłaniu zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem/Uczestniczką, Organizatorzy mogą nie dopuścić go do udziału w konkursie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).